Grafik, inšpirácia, múza a život
Albín Brunovský a jeho “škola”


Autor:
Martin Vančo et al.

        Dvojjazyčná slovensko-anglická publikácia sa zaoberá novým pohľadom na dielo Albína Brunovského, jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov 2. polovice 20. storočia, ktorý počas svojho pôsobenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vyškolil viac ako 60, dnes už renomovaných výtvarníkov. Kniha sa samozrejme nemohla zaoberať tvorbou všetkých Brunovského žiakov, ale len najvýznamnejšími postavami súčasnej slovenskej grafiky, akými sú bezpochyby Dušan Kállay, Karol Ondreička, Róbert Brun, Dušan Polakovič, Peter Kľúčik, Robert Jančovič, Igor Benca, Karol Felix, Marián Komáček, Peter Augustovič alebo Igor Piačka.

        Na ich tvorbe autori publikácie demonštrovali, či možno hovoriť o samostatnej “škole” Albína Brunovského, aká bola situácia týchto umelcov za socializmu, ako sa vyrovnávali s krízovými situáciami v československej spoločnosti v 60. – 80. rokov, ale aj tým, aká má ich tvorba význam nielen v slovenskom ale aj svetovom výtvarnom umení.

        V neposlednom rade je táto kniha apologetikou, t.j. obranou myšlienok a ideí umelcov, ktorí sa vďaka klasickej forme grafického umenia dostávajú na Slovensku čoraz viac na perifériu záujmu umeleckej kritiky, zatiaľ čo v zahraničí si títo umelci dokázali svojou tvorbou rozvíjajúcou odkaz Albína Brunovského vydobyť významné postavenie.

        Hlavnou úlohou tejto publikácie preto bolo poukázať na pluralitu akejkoľvek intelektuálnej tvorby v kontexte postmoderného myslenia. Kultúrno-historickými sondami do dejín umenia sa snažila utvoriť ucelený obraz o východiskách a význame tohto okruhu slovenského umenia a umožniť tak širšiemu publiku lepšie pochopenie slovenskej grafiky ako svojbytného fenoménu.

Vydavateľ: Artotéka
Dátum vydania:
25. november 2003
Rozsah:
230 s. (130 text, 90 fareb. obr.)

Obsah:
GRAFIK, INŠPIRÁCIA, MÚZA A ŽIVOT
   
Albín Brunovský a jeho “škola”
ÚVOD
VÝTVARNÉ UMENIE A LITERATÚRA
    Brunovský a surrealizmus
    Brunovský a Trnavská skupina
    Zápisky od augusta po december
    Realizmus – čierna diera socializmu
IMAGINATÍVNE FANTÁZIE ALEBO FANTAZIJNÉ UMENIE?
    Manierizmus – metamorfózy človeka a prírody
   
Fantastická zoológia
    Chvála bláznivosti
KOMERČNÉ ASPEKTY GRAFICKEJ TVORBY
    Počiatky grafiky
   
Exlibris a pluralita tvorby
DEDIČSTVO MODERNY
   
Znak ako prvotný objekt
    Tieňová maľba
POSTMODERNA A CITAČNÉ UMENIE
   
Citácie novovekého európskeho umenia
    Citácie starovekých kultúr
MÝTUS A SÚČASNOSŤ
   
Poznanie mýtu
    Antické mýty a vizuálne umenie
    Mýtus a súčasné umenie – Nové staré idoly
EPILÓG

The Graphic Artist, Inspiration, Muse and Life
Albín Brunovský and his graphic “School”


Author: Martin Vančo et al.

Contents:
THE GRAPHIC ARTIST, INSPIRATION, MUSE AND LIFE
    Albín Brunovský and his graphic ”School”
INTRODUCTION
IDEOLOGICAL DETERMINATION OF THE ALBÍN BRUNOVSKÝ WORK
    Brunovský and Surrealism
    Brunovský and ‘Trnavská skupina’
    Cast Notes from August to December
    Realism – The Black Hole of Socialism?
IMAGINATIVE OR FANCY ART?
    Mannerism – Metamorphosis of Man and Nature
    Fanciful Zoology
    Praise of Folly
COMMERCIAL ASPECTS OF GRAPHIC PRODUCTION
    The Beginnings of Graphics
    Plurality of Art Production
THE HERITAGE OF MODERNISM
    Sign as ”Prime object”
    Shadow Panting
POSTMODERNISM AND QUOTATION ART
    Quotations of New Age European Art
    Quotations of Ancient Cultures
THE MYTH AND CONTEMPORARY ART
    Noethic of Myths
    Antique Myths and Visual Art
    Myth and Contemporary Art – New Old Idols
EPILOGUE

- - -