artoteka.sk

Kontakty:
   Mgr. Viera
   Radziwill-Anoškinová
Tel.:
+421 903 732 224


OBČIANSKE ZDRUŽENIE

      V roku 2001 bolo založené občianske združenie Artotéka, ktorého cieľom je podpora a prezentácia slovenského výtvarného umenia na Slovensku i v zahraničí s dôrazom kladeným na grafiku a knižnú ilustráciu. Okrem klasickej výstavnej činnosti, združenie plánuje aj usporadúvanie seminárov, prednášok a workshopov zameraných predovšetkým na súčasnú slovenskú grafiku. Paralelne s výstavnou sieňou je realizovaný aj projekt virtuálej galérie, slúžiacej na prezentovanie realizovaných výstav na internete, čo umožňuje jednotlivé výstavy sprístupniť širšej odbornej verejnosti, ako aj ostatným záujemcom o súčasnú slovenskú grafiku, knižnú ilustráciu a maľbu na Slovensku i v zahraničí. O úspešnosti virtuálnej galérie, najmä u zahraničných návštevníkov svedčia ich pozitívne e-mailové ohlasy.

      Od roku 2002 malo združenie prenajatý priestor v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici č.1 v Bratislave, kde bola galéria s rovnomenným názvom, ale jej činnosť bola od roku 1998 z finančných dôvodov pozastavená. Občianske združenie tento priestor zo sponzorských prostriedkov zrenovovalo a zrevitalizovalo Až do konca roku 2005 tu občianske združenie Artotéka zrealizovalo viac ako 20 výstav renomovaných slovenských grafikov, výstavu medzinárodnej grafiky, krsty kníh, koncerty, ako aj predajné výstavy diel detí a mládeže s mentálnym postihnutím v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino.

      Svoju činnosť sme zahájili v roku 2002 výstavou ”Albín Brunovský & knižná ilustrácia”, čím sme otvorili cyklus výstav venovaných jednému z najvýznamnejších slovenských grafikov druhej polovice 20. storočia s názvom ”Škola Albína Brunovského.” Výstava ”Albín Brunovský & knižná ilustrácia” mala veľký ohlas medzi verejnosťou i v médiách aj preto, že bola prvou samostatnou výstavou Albína Brunovského na Slovensku po jeho smrti v roku 1997. Po nej nasledovali ďalšie úspešné výstavy: ”Peter Kľúčik – Zlatý Kľúčik”, ”Igor Piačka: Nové staré idoly”, ”Karol Felix: Pocket Pictures”, ”Peter Uchnár: Bez názvu.” V novembri sa tu uskutočnila výstava v rámci Mesiaca fotografie ”Digital Olympus”, kde sa prezentovali renomovaní autori, ale aj mladá generácia autorov. Môžme spomenúť napríklad fotografie Andreja Bána, Ľuboša Špirku alebo Lucie Nimcovej. Okrem výstav sa v galérii konalo aj niekoľko krstov knižných publikácií, napr.: Dezider Castiglione: Zomrieť v San Francisku, Kolektív autorov pod vedením Prof. J. Bakoša: Problémy dejín slovenského výtvarného umenia. Tiež sa tu uskutočnili koncerty študentov konzervatória a katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

      V roku 2003 občianske združenie Artotéka pokračovalo v cykle výstav ”Škola Albína Brunovského” výstavami renomovaných slovenských grafikov: ”Bláznivý svet Dušana Polakoviča”, ”Marián Komáček”, ”Róbert Brun: Ilustrácie”, Peter Augustovič: Grafika”. Okrem toho vznikla v rámci tohto cyklu aj knižná publikácia M. Vančo a kol.: ”Grafik, inšpirácia, múza a život. Albín Brunovský a jeho škola”. Pôvodne mala byť len zborníkom štúdií k už realizovaným výstavám, ale vďaka získaným finančným prostriedkom vznikla publikácia s 90 farebným obrázkami a obsiahlym slovensko-anglickým textom. V roku 2003 riaditeľka galérie spolupracovala so Slovenským inštitútom vo Varšave a kurátorsky spracovala výstavu ”Albín Brunovský a jeho priatelia” vo Varšave a v Toruni. Keďže táto výstava bola v Poľsku veľmi úspešná, predpokladáme aj ďalšiu spoluprácu v tejto oblasti. Tiež sme v roku 2003 v galérii pokračovali s koncertami a prezentáciami kníh.

      Rok 2004 bol prelomový aj v tom, že sme prvý krát prezentovali medzinárodnú grafickú tvorbu, a to v čase vstupu Slovenska do Európskej únie – v máji 2004. Bola to výstava s názvom ”East&West. Klasická európska grafika 1970-2004. K tejto výstave sme vydali aj katalóg. Skôr sa však konala výstava s názvom ”Igor Benca: VlnoBytie”, ktorý okrem toho, že je významným umelcom, je aj dekanom na Akadémii výtvarných umení v Banskej Bystrici. Na jeseň sme zrealizovali výstavu ”Vladimír Gažovič: Metramorfózy”, ktorej ťažiskom boli ilustrácie k Ovidiovým Metamorfózam. Časť z tejto výstavy bola predstavená aj v Taliansku. V októbri sme v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a mládež KAMPINO zorganizovali charitatívnu výstavu detí a mládeže s mentálnym postihnutím, ktorej výťažok bol použitý na podporu činnosti DSS Kampino. V novembri, počas Mesiaca fotografie sme prezentovli fotografickú tvorbu Gabriela Kosmályho. Takisto sme pokračovali aj v koncertných vystúpeniach a v prezentáciach nových publikácií.

      Rok 2005 sme začali magickou výstavou Doc. Emila Sedláka: ”Spevy Maldororove a Neposlušné Ucho”, ktorej ťažiskom boli pastely voľne inšpirované dielom Lautréamonta: Spevy Maldororove. Okrem sme vystavili aj prierez Sedlákovou grafickou tvorbou. Nasledujúcou veľmi úspešnou výstavou bola výstava grafickej tvorby dnes už nežijúceho, ale veľmi významného slovenského grafika Karola Ondreičku: ”Rovnodennosť. Nasledovala výstava predstaviteľa mladšej generácie našich výtvarníkov, ktorý študoval v ateliéri Dušana Kállaya, Miroslava Knapa: ”Pantagruelovská kronika. Výstava Júlie Piačkovej a Igora Piačku: ”Tiger a krysa” bola sprievodnou k prezentácii knihy poézie J. Žemberu: Právo každej noci, ktorú obaja autori ilustrovali. Nasledovala výstava Svätopluka Mikytu: ”Doma je Doma”, a poslednou v roku 2005 bola už 2. charitatívna výstavu detí a mládeže s mentálnym postihnutím, ktorej výťažok bol použitý na podporu činnosti DSS Kampino

      Okrem bežných návštevníkov a milovníkov slovenskej grafiky, galériu navštevovali i organizované skupiny žiakov základných a stredných škôl v rámci estetickej výchovy. Konali sa tu aj semináre študentov z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Sme veľmi radi, že galériu navštevujú aj deti a dospelí s mentálnym postihnutím, ktoré sem vďaka našej spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino v Petržalke chodia na art-terapiu.

      Od apríla 2006 občianske združenie Artotéka presťahovalo svoje výstavné priestory na novú adresu, ktorou je Panenská ul. č.13 v Bratislave. Naďalej sme pokračovali v prezentovaní slovenských výtvarných umelcov. Nový a väčší priestor nám umožnil realizovať aj výstavy menej komorného rázu. Na úvod to bola výstava malieb Stana Černého: ”Neposlušné ucho.” Nasledovala výstava veľkorozmerných plátien Jána Triašku: ”Maľba-Obraz-Implantát”, ktorá bola kombináciou maťby a projekcie na plátno. Bola to zároveň jeho dizertačná práca. Ďalšou bola výstava významnej americkej výtvarníčky Gilah Yelin Hirsch. Prezentovala sa nej svojimi veľkoformátovými maľbami. Keďže sme samozrejme chceli návštevníkom priblížiť aj umenie knižnej ilustrácie, sme radi, že sa nám podarilo vystaviť kolekciu ilustrácií Albína Brunovského: ”Rozprávkový svet Albína Brunovského.” Takisto sme nadviazali na tradíciu charitatívnych výstav, robených v spolupráci s DSS pre deti a dospelých Kampino. Rok 2006 sme uzavreli výstavou Dávida Čárskeho: ”Maľba.”

      Rok 2007 bol zaujímavý aj tým, že sme pripravili spoločné výstavy dvom dvojiciam autorov: Gabriele Prokšovej a jej učiteľovi Jurajovi Dolánovi, Ivete Bencovej a nemeckému výtvarníkovi Theovi Nollovi. Tiež sme nechali priestor na prezentáciu grafickej tvorby mladej slovenskej grafičky Zuzany Kaliňákovej, čerstvej absolventky VŠVU v Bratislave. Na jeseň sme pripravili výstavu malieb Mariána Komáčka, ktorý sa už v galérii raz prezentoval svojou grafickou tvorbou. Rok 2007 sme uzavreli spoločnou výstavou grafikov, ktorí sa spolupodieľali svojou tvorbou na grafickom albume „Hommage ´a Albín Brunovský“.

      V roku 2008 sme vystavovali viacero zahraničných výtvarníkov. Rok sme však začali výstavou textilných obrazov textilnej dizajnérky Lei Fekete. Okrem jej obrazov tvorených technikou arttex sme prezentovali aj jej šperkársku tvorbu. Ďalšou bola výstava malieb kubánskeho výtvarníka Felipe Benemelisa. V spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave sme pripravili dve výstavy: výstavu mladých talianskych výtvarníkov „Od Apúlie k Dunaju“ a významného talianskeho výtvarníka Sandra Trottiho. Poslednou v tomto roku bola výstava malieb a grafík významnej slovenskej grafičky Jitky Bezúrovej-Moškovej.

      Počas našej sedemročnej činnosti sme zrealizovali 37 výstav, koncerty, krsty kníh a ďalšie akcie. To čo bolo cieľom nášho združenia, t.j. propagáciu slovenského umenia, sa nám určite podarilo zrealizovať. Svedčia o tom ohlasy návštevníkov v priestoroch galérie, ale aj e-mailové odkazy návštevníkov našej virtuálnej galérie. Dúfame, že sa nám v tejto činnosti podarí pokračovať aj naďalej.

Mgr. Viera Radziwill-Anoškinová
výkonná riaditeľka, 0903/732 224

anoskinova@artoteka.sk